Zaštita osobnih podataka

CROATIA poliklinika, kao voditelj obrade osobnih podataka, štiti Vašu privatnost, te obrađuje samo osobne podatke koji su neophodni za svrhu za koju su prikupljeni, a kategorije osobnih podataka koje prikupljamo radi ispunjenja svrhe su sljedeće: Identifikacijski podaci: OIB, ime i prezime, broj osobne; Kontakt podaci: adresa, telefon, mob, elektronička adresa (e-mail); Posebna kategorija osobnih podataka: podaci o zdravlju, Ostali podaci neophodni za realizaciju ugovorne obveze: datum rođenja, zanimanje, podaci o Vašoj obitelj, preferencama

Svrha obrade i pravna osnova za obradu

Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo u svrhu obavljanja medicinksih pregleda, postavljanja dijagnoza, primjenu različitih postupaka i zahvata, te obradu i dostavu rezultata medicinskih postupaka.

Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo i zbog toga jer su nam neophodni kako bismo poštovali naše obveze utemeljene na pozitivnim propisima na snazi u Republici Hrvatskoj, kao što su Zakon o obveznim odnosima (kako bismo mogli izvršavati naše obveze određene zakonom i ugovorom, npr. obveza pružanja sistematskig pregleda kod ugovora o obavljanju sistematskih pregleda), Zakon o zdravstvenoj zaštiti (npr. zdravstvene zaštite kod ranog otkrivanje bolesti) Zakon o liječništvu (npr. u svrhu čuvanja medicinske dokumentacije sukladno odredbama navedenog zakona). Sve prethodno navedene obveze temelje se na i služe za ispunjenje naših osnovnih obveza, a to su izvršavanja ugovora o osiguranju ili ugovora o zajmu.

Uz Vašu privolu, obrađujemo osobne podatke u svrhu telefonskih istraživanja Vašeg zadovoljstva pruženim uslugama, marketinga proizvoda CROATIA poliklinike koji uključuje ponude zdravstvenih pregleda, slanja marketinških materijala, segmentacije tržišta, i druge svrhe za koje je neophodna Vaša privola.

Napominjemo da davanjem privole ne utječete na ispunjenje ili izvršenje dogovorenih medicinskih pregleda, dostavljenih zdravstvenih nalaza i terapijskih postupaka.

Izvor osobnih podataka

Obrađujemo osobne podatke koji su potrebni za gore navedene svrhe i kad nisu prikupljeni izravno od osobe o čijim se podacima radi, a koje smo dobili od ugovaratelja osiguranja, osiguranika, korisnika osiguranja, oštećenika ili štetnika, nadležnih institucija, javno dostupnih izvora, i kojeg Ispitanika o tome izvješćujemo sukladno odredbama Uredbe.

Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo pošteno, zakonito i transparentno te brinemo o njihovoj točnosti, potpunosti, ažurnosti i sigurnosti.

Legitimni interes

Obrada Vaših podataka temeljem naših legitimnih interesa podliježe posebnim pravilima koja Vam omogućavaju da u svakom trenutku, na temelju Vaše posebne situacije, podnesete prigovor na takvu obradu. Legitimni interesi temeljem kojih će CROATIA poliklinika obrađivati Vaše osobne podatke su:

Obveza čuvanja osobnih podataka

Obvezujemo se čuvati Vaše osobne podatke sukladno najvišim primjenjivim standardima, a što znači da ih nećemo priopćavati, odnosno učiniti dostupnim trećim osobama, osim u sljedećim slučajevima:

Primatelji ili kategorije primatelja osobnih podataka

U svim prethodno navedenim slučajevima ćemo Vaše osobne podatke priopćiti isključivo gore izričito navedenim trećim osobama i/ili osobama izričito propisanim u gore navedenim i drugim zakonima i propisima na snazi u Republici Hrvatskoj.

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni

Vaše osobne podatke čuvat ćemo do ispunjenja svrhe za koju su prikupljeni i svih ugovornih prava i obveza, odnosno do isteka rokova propisanih pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Koja su Vaša prava

Ostvarenje navedenih prava, uvažavajući iznimke predviđene za povlačenje privole i podnošenje pritužbe, možete zatražiti putem e-maila: poliklinika.croatia @crosig.hr ili na adresu CROATIA poliklinika, Ulica grada Vukovara 20, 10000 Zagreb. U slučaju dvojbe, možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere Vašeg identiteta, a čime štitimo Vaša prava i privatnost. Ako su Vaši zahtjevi očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zbog njihova učestalog ponavljanja, možemo naplatiti administrativnu naknadu ili odbiti postupiti po zahtjevu.

Pružanje gore navedenih osobnih podataka, osim onih koji se pružaju temeljem Vaše privole, je uvjet nužan za ostvarivanje određene svrhe, odnosno za sklapanje i/ili izvršavanje ugovora. Shodno tome, imate pravo uskratiti pružanje tih podataka, ali u tom slučaju CROATIA poliklinika neće biti u mogućnosti s Vama sklopiti određeni ugovor, odnosno neće biti u mogućnosti ispuniti svoje obveze iz tih ugovora.